Proiecte de 250 000 lei nerambursabili pentru dezvoltare servicii și comerț

Byadmin

Proiecte de 250 000 lei nerambursabili pentru dezvoltare servicii și comerț

Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă prin AIPPIMM

Programul se va deschide în semestrul II 2018

1. Beneficiari eligibili
 Microintreprinderi
 Intreprinderi mici
 Intreprinderi mijlocii
2. Criterii de eligibilitate
 Sunt organizate conform Legii nr. 31/1990;
 Sunt persoane juridice (societăţi comerciale/societăţi cooperative), care au ca obiect de activitate comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă prevazute in procedura;
 Au cel puţin 1 an calendaristic de la înfiinţare la data deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere a planului de investitii
 Au obţinut profit din exploatare, în exerciţiul financiar precedent depunerii cererii de finanţare;
 Au capital social integral privat;
 Sunt incadrate in categoria IMM;
 Nu au datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale, atat pentru sediul social cat si pentru toate punctele de lucru;
 Nu se afla in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, executare silita, inchidere operationala, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii;
 Nu sunt in dificultate;
 Nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene/OTIMMC de recuperare a unui ajutor de stat sau, in cazul in care au facut obiectul unei asemenea decizii, aceasta a fost deja executata si creanta integral recuperate;
 Nu au fost respinşi la finanţare în ultimii 5 ani în cadrul programelor naţionale derulate de Departament pe motive de fraudare a procedurii;
 Nu au primit un ajutor ilegal, în conformitate cu prevederile”Liniilor directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate”, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244/2004.

Achiziții posibile:

 achiziţionarea de echipamente IT tehnică de calcul;
 achiziţionarea de cititoare pentru cod de bare;
 achiziţionarea de cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare;
 achiziţionarea de aparate de marcat electronice fiscale;
 achiziţionarea de echipamente tehnologice maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare necesare desfăşurării activităţilor pentru care a solicitat finanţare, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice,  electronice, meselor de biliard, instrumentelor şi automatelor muzicale;
 achiziţionarea de electro şi motostivuitoare;
 investiţiile în active necorporale referitoare la brevete de inventie, mărci de produse si servicii (etichetare ecologica, licente), software pentru comerţul on-line, software-uri necesare desfăşurării activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă;
 achiziţionarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatură birotică şi 3.3 sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale;
 achiziţionarea de mijloace de transport marfă (autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepţia vehiculelor de teren simbol G conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările şi completările ulterioare) sau microbus transport persoane, în legătură directă cu activităţile codului CAEN pe care se accesează Programul;
 certificarea unui sistem de management al calităţii/ mediului/sănătăţii şi securităţii ocupaţionale/siguranţei alimentelor, în conformitate cu unul din standardele: SR-EN-ISO 9001:2008(sistem de management al calităţii);SR-EN-ISO 14001:2005 (sistem de management de mediu); SR-EN-ISO 22000:2005 (sistem de management al siguranţei alimentelor) ; OHSAS 18001: 2007(sistem de management al sănătăţii şi securităţii ocupationale), simplu sau integrat;
 realizarea unui site pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli înregistrare domeniu, fără hosting), pentru operatorii economici care nu deţin alt site şi care trebuie să fie funcţional la data depunerii cererii de eliberare a AFN;
 achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;
 promovarea on-line a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, elaborarea şi producţia de materiale tipărite de promovare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, pe suport hârtie şi pe suport electronic;
 participarea la cursuri de instruire pentru formare / calificare profesională / specializare / perfecţionare profesională în domeniul activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă pentru care a solicitat finanţare, participarea la cursuri privind noţiuni fundamentale de igienă necesare în activităţile de comercializare a produselor şi serviciilor.

 consultanţă pentru obţinerea finanţării în cadrul prezentului program.

4. Ajutor financiar nerambursabil AFN
 Microintreprindere : 75% din valoarea totala a cheltuieilor eligibile;
 Intreprinderi mici: 75% din valoarea totala a cheltuieilor eligibile;
 Intreprinderi mijlocii: 75% din valoarea totala a cheltuieilor eligibile;
Valoarea maximă a AFN nu poate depăşi suma de 250.000 Lei pentru fiecare beneficiar

Pentru șanse reale de reușită trebuie să realizați 100 puncte la proiect.

Grila de evaluare valabilă în 2017. Cu modificări minore va fi valabilă și în 2018

 

 

About the author

admin administrator

Leave a Reply