Yearly Archive 2018

Byadmin

Platformele individuale de gestionare a gunoiului de grajd nu vor mai fi obligatorii în zona montană

Platformele individuale de gestionare a gunoiului de grajd nu vor mai fi obligatorii în zona montană pentru fermierii sub 10 vaci (10UVM). Prin Legea Muntelui recent adoptată de către Parlament, articolul 8 alineat 5 se stipulează această derogarea cerută de mine și impusă de dl. deputat Ioan Dîrzu. Pentru a devenii efectivă atât pentru cei cu proiecte sM6.3 cât și pentru restul fermierilor trebuie implementat atât în legislația de mediu cât și în ghidurile solicitantului pentru APIA și AFIR ! Pentru ca lucrurile să se miște mai repede solicit public fermierilor din Apuseni să semneze petiția mea către Prim-Ministrul și Ministrul agriculturii pentru modificarea rapidă a legislației pentru ca APIA și AFIR să nu mai ceară construcția platformelor începând cu anul acesta!

DOWNLOAD petitie platforme TABEL

Byadmin

Proiecte START-UP NATION 2018 – 200 000 lei nerambursabili

Programul Start – UP NATION – conditii principale:

 • Firma infiintata dupa 30.01.2018;
 • Punct de lucru in mediul Urban sau Rural, inclusiv Bucuresti – Ilfov;
 • Dupa aprobare, beneficiarul angajeaza minim 1 persoana;
 • Solicitantul nu a mai avut calitatea de actionar sau asociat intr-o alta intreprindere mica sau mijlocie care isi desfasoara activitatea in baza aceluiasi cod CAEN in ultimii 2 ani;
 • Finantare 100%, dar nu mai mult de 200.000 Lei;
 • Salarii eligibile pe perioada implementarii;
 • Locurile de munca nou create vor trebui mentinute 2 ani;
 • Consultanta eligibila – maxim 8.000 Lei;
 • La momentul depunerii proiectului beneficiarul nu trebuie sa faca dovada spatiului;

Activitati eligibile

 • Echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru – inclusiv software-ul aferent, necesare desfăşurării activităţilor pentru care a solicitat finanţare, conform pct 2.1 si 2.2 din Hotărârea Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale;
 • Aparate şi instalaţii de măsură, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale;
 • Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ (clădiri, hale de producţie, spaţii amenajate pentru activităţi de prestări servicii, producţie şi comerţ, inclusiv din elemente prefabricate). Valoarea activului achiziţionat în cazul programului se va face pe baza unei evaluări al unui expert evaluator ANEVAR cu excepţia spaţiilor din elemente prefabricate. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinaţie locativă, trebuie să fie puse în funcţiune la locul implementării proiectului, la momentul decontului;
 • (1) Mijloace de transport: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, rulote cu sau fără motor pentru comerț stradal și autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepţia vehiculelor de teren simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările şi completările ulterioare, exceptând vehiculele de transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în numele terţilor sau contra cost.
 • (2) Pentru activitățile de rent a car, școli de șoferi, taxi nu este limitată valoarea maximă și numărul de autoturisme achiziționate.
 • (3) Pentru alte activități în afara celor prevăzute la alin (2), autoturismele sunt eligibile pentru toate activitățile din cadrul programului, cu justificarea necesității achiziționării acestora în planul de afaceri, în limită maximă de 36,000 lei fără TVA și maxim 1 autoturism / beneficiar.
 • (4) În cazul în care întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis, pe lângă activitatea eligibilă pentru care solicită ajutor în cadrul schemei de minimis, desfăşoară şi activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, nu poate utiliza ajutorul de minimis pentru achiziţionarea de mijloace de transport marfă, decât dacă se asigură, prin separarea activităţilor sau o districţie clară între costuri, că activitatea exclusă din domeniul de aplicare al schemei nu beneficiază de ajutoare de minimis;
 • Echipamente IT tehnică de calcul (tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, sisteme audio-video,etc.);
 • Achiziţionarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatură birotică şi 3.3 sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale, conform Hotărârii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu completările şi modificările ulterioare;
 • Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;
 • Achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de desfășurare a activității de comerţ, producţie sau servicii;
 • Salariile, utilitățile și cheltuielile aferente chiriilor pentru spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ (clădiri, hale de producţie, spaţii amenajate pentru activităţi de prestări servicii, producţie şi comerţ, inclusiv din elemente prefabricate). Spatiile pentru care se acorda chirie nu trebuie să aibă destinaţie locativă. Salariile se decontează la nivelul salariului mediu, inclusiv contribuțiile aferente angajatorului. Decontarea se face pentru valoarea salariilor, utilităților și chiriei aferente după momentul semnării acordului pentru perioada de implementare;
 • Realizarea unei pagini web pentru prezentarea și promovarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor, inclusiv cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting, pentru operatorii economici care nu deţin alt site şi care trebuie să fie funcţional la data depunerii cererii de eliberare a ajutorului de minimis, în limita maximă a 8000 lei fără TVA;
 • Active necorporale referitoare la brevete de inventie, francize, etichetare ecologică, licenţe, etichetare ecologică, software pentru comerţul on-line, software-uri necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare se va prezenta dovada înregistrării mărcii francizate la organismul abilitat din România sau din ţara de origine, cu traducere autorizată în limba romană;
 • Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale – pentru asociatul/administratorul societăţii aplicante, curs organizat de către un organism autorizat recunoscut de educaţie antreprenorială în limita a maxim 3000 lei fără TVA. Furnizorii de servicii de instruire eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizaţii furnizoare de instruire autorizate, care vor prezenta documente justificative privind calificarea persoanelor ce realizează instruirea în domeniul respectiv;
 • Taxa pe valoarea adăugată (TVA) nedeductibilă pentru aplicanții neplătitori de TVA conform Codului Fiscal;
 • Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi implementarea proiectului, dar nu mai mult de 8000 lei fără TVA; Această activitate poate fi efectuată înainte de semnarea acordului de finanţare. Furnizorii de servicii de consultanţă eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizaţii furnizoare de consultanţă, care au dreptul legal de a desfășura acest tip de activitate, respectiv au activitatea de consultanță în statut sau sunt întreprinderi care au ca activitate autorizată a fi desfăşurată una dintre activităţile incluse în cod CAEN clasa 70.

Ajutor financiar

 • Microintreprinderi : 100% din valoarea totala a cheltuieilor eligibile;
 • Intreprinderi mici: 100% din valoarea totala a cheltuieilor eligibile;
 • Intreprinderi mijlocii: 100% din valoarea totala a cheltuieilor eligibile.

Valoarea maximă a AFN nu poate depăşi suma de 200.000 Lei pentru fiecare beneficiar.

Byadmin

Proiect de finanțare nerambursabilă 100 000 euro pentru microindustrie

Programul de microindustrializare – conditii principale de eligibilitate:

 • Firma infiintata de minim 2 ani la 1 august 2018 (în funcție de momentul deschiderii sesiunii de finanțare);
 • Domeniul de activitate – productie;
 • Societatea are minim un angajat la deschiderea sesiunii de depunere;
 • Dupa aprobarea proiectului, beneficiarul va angaja 4-5 persoane;
 • Finantarea este de 90%, maxim 450.000 Lei.
 • Domenii eligibile: productie
 • Cheltuieli de consultanță și întocmire a proiectului 8 000 lei (fără TVA)

Beneficiari eligibili

 • Bucuresti-Ilfov: Microintreprinderi, Intreprinderi mici, Intreprinderi mijlocii (0 – 249 angajati);
 • Restul tarii: Intreprinderi mici, Intreprinderi mijlocii (10 – 249 angajati).

Criterii de eligibilitate

 • Sunt organizate conform Legii nr. 31/1990;
 • Se incadreaza in categoria IMM;
 • Au capital social integral privat;
 • Au cel putin 2 ani de la inregistrare la Registrul Comertului la data deschiderii aplicatiei electronice de inscriere a planului de afaceri;
 • Administratorul societatii este cetatean roman si are cel putin studii medii definitivate;
 • Angajeaza dupa aprobarea proiectului minim 2 salariati (recomandam 5-6 salariati) pe perioada nedeterminata si program normal de 8 ore pe zi;
 • Nu au datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale, atat pentru sediul social cat si pentru toate punctele de lucru;
 • Nu se afla in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, executare silita, inchidere operationala, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii;
 • Nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene/OTIMMC de recuperare a unui ajutor de stat sau, in cazul in care au facut obiectul unei asemenea decizii, aceasta a fost deja executata si creanta integral recuperata;
 • Nu au depasit plafonul de minimis de 200.000 Euro pe durata a trei exercitii financiare pentru o intreprindere unica, asa cum este aceasta definita de Regulamentul UE nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.

Activitati eligibile

Obiectul finanţării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din urmatoarele categorii eligibile:
a) Echipamente tehnologice, inclusiv echipamente IT tehnică de calcul tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, sisteme audio-video, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale;
Prin echipamente tehnologice se înțeleg toate bunurile descrise în grupele 2.1, 2.2. si 2.3.6. din H.G. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, sau obiecte de inventar asimilate grupelor menționate;
b) Aparate şi instalaţii de măsură, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale;
c) Autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepţia vehiculelor de teren simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările şi completările ulterioare, exceptând vehiculele de transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în numele terţilor sau contra cost. În cazul în care întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis, pe lângă activitatea eligibilă pentru care solicită ajutor în cadrul schemei de minimis, desfăşoară şi activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, nu poate utiliza ajutorul de minimis pentru achiziţionarea de mijloace de transport marfă, decât dacă se asigură, prin separarea activităţilor sau o districţie clară între costuri, că activitatea exclusă din domeniul de aplicare al schemei nu beneficiază de ajutoare de minimis;
d) Investiţiile în active necorporale referitoare la brevete de invenție, mărci de produse si servicii (francize , etichetare ecologica, licente), software-uri necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare;
e) Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie ., inclusiv din elemente prefabricate Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinaţie locativă, trebuie să fie funcţionale la locul implementării proiectului, la momentul decontului; La depunerea cererii de eliberare AFN, spaţiul trebuie să figureze ca punct de lucru şi cu codul CAEN accesat autorizat în respectiva locaţie;
f) Achiziţionarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatură birotică şi 3.3 sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale, conform H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu completarile şi modificările ulterioare;
g) Realizarea unei pagini web pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli înregistrare domeniu, fără hosting), pentru operatorii economici care nu deţin altă pagină web şi care trebuie să fie funcţională la data depunerii cererii de eliberare a AFN și pe toată perioada de monitorizare;
h) Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;
i) Achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de lucru sau producţie;
j) Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale – pentru asociatul / acționarul societăţii aplicante, curs organizat de către un organism autorizat recunoscut de educaţie antreprenorială în limita a maxim 4.500 lei. Furnizorii de servicii de instruire eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizaţii furnizoare de instruire autorizate, care vor prezenta documente justificative privind calificarea persoanelor ce realizează instruirea în domeniul respectiv;
k) Comisionul de garantare aferent anului acordării garanţiei, datorate instituțiilor financiare care emit garanții pentru credite, în cazul garanţiilor acordate pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate în cadrul Programului, pentru solicitanţii care utilizează credit pentru implementarea proiectului;
l) consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi implementarea proiectului (maxim 8000 lei fără TVA) . Furnizorii de servicii de consultanţă eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizaţii furnizoare de consultanţă care au dreptul legal de a desfășura acest tip de activitate, respectiv au activitatea de consultanță în statut sau sunt întreprinderi care au ca activitate autorizată a fi desfăşurată una dintre activităţile incluse în cod CAEN clasa 70.
4.4 În planul de afaceri on-line trebuie justificată fiecare cheltuială în vederea demonstrării necesităţii acesteia în desfăşurarea activităţilor/subactivităţilor pentru care se accesează finanţarea. Cheltuielile efectuate de către operatorul economic trebuie să fie în legătură cu fluxul activităţilor/subactivităţilor (aprovizionare/promovare, activitatea codului CAEN, distribuţie/vanzare), care sunt necesare desfăşurării activităţilor codului CAEN pentru care se solicită finanţare, asa cum sunt detaliate activitățile codului CAEN în “Clasificarea activităţilor din economia naţională- CAEN Rev 2”. Cheltuielile menţionate la art 4.3 lit. b.), d.), g.), h.), i.), j.), k.), l.) sunt eligibile pentru toate codurile CAEN eligibile în cadrul programului.
Cheltuielile privind TVA, taxe, avize, comisioane (cu exceptia celor prev|ăzute la lit.k și l), ambalajul, transportul, punerea în funcţiune, instruirea personalului pentru utilizarea celor achiziţionate, nu sunt eligibile.
4.5. Activele achiziţionate, mijloace fixe sau obiecte de inventar, trebuie să fie noi, iar pentru acestea nu se aplică amortizarea accelerată prevăzută în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul activelor achiziţionate, ajutorul financiar va fi acordat numai dacă acestea sunt noi şi puse în funcţiune cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile. În caz contrar ajutorul financiar nu se acordă.
4.6. Nu se acordă ajutor financiar pentru activele achiziţionate în sistem de leasing, second-hand şi care au constituit obiectul unei subvenţionări/finanţări nerambursabile din alte surse.
4.7. Societățile solicitante pot beneficia de finanţarea nerambursabilă obţinută în cadrul Programului o singură dată într-o perioadă de trei ani.
4.8. Beneficiarii sunt obligaţi să asigure în favoarea AIMMAIPE bunurile achiziţionate prin program împotriva tuturor riscurilor, pe o perioadă de 4 ani (anul de implementare + 3 ani de monitorizare) şi să cesioneze toate drepturile pe care le vor dobândi în temeiul asigurării către AIMMAIPE. Această asigurare poate fi făcută şi anual cu clauză de prelungire, cu obligativitatea trimiterii către AIMMAIPE anual a unei copii după aceasta la momentul reînnoirii. În situația unui credit, asigurarea activelor corporale poate fi cesionată, cu acordul AIMMAIPE, în favoarea instituției partenere până la rambursarea acestuia.

Activitati neeligibile

 • Cheltuielile privind TVA, taxe, avize, comisioane, ambalajul, transportul, salarii, chirii, punerea in functiune, instruirea personalului pentru utilizarea celor achizitionate, nu sunt eligibile.

Ajutor financiar

 • Alocatie Financiara Nerambursabila – 75%, dar nu mai mult de 450.000 Lei/beneficiar;
 • Contributie proprie – minim 25% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.

Coduri CAEN eligibile

 • Industria alimentara;
 • Fabricarea bauturilor: eligibil doar codul CAEN 1107 – Productia de bauturi racoritoare nealcoolice; productia de ape minerale si alte ape inbuteliate;
 • Fabricarea produselor textile;
 • Fabricarea articolelor de imbracaminte;
 • Tabacirea si finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie, harnasamentelor si incaltamintei; prepararea si vopsirea blanurilor;
 • Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn si pluta, cu exceptia mobilei; fabricarea articolelor din paie si din alte materiale vegetale impletite;
 • Fabricarea hartiei si a produselor din hartie;
 • Fabricarea produselor din cauciuc si mase plastice;
 • Fabricarea altor produse din minerale nemetalice;
 • Industria metalurgica;
 • Industria constructiilor metalice si a produselor din metal, exclusiv masini utilaje si instalatii – cu exceptia societatilor care desfasoara activitati pe codurile CAEN aferente grupei 254 Fabricarea armamentului si munitiei;
 • Fabricarea calculatoarelor si a produselor electronice si optice;
 • Fabricarea echipamentelor electrice;
 • Fabricarea de masini, utilaje si echipamente n.c.a.;
 • Fabricarea de mobila;
 • Alte activitati industriale n.c.a.

Evaluarea planurilor de afaceri aferente Programului Microindustrializare se face în două etape:

 • Etapa 1 – se va face evaluarea din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii documentaţiei depuse. Se verificî dacă toate cheltuielile sunt eligibile, dacă toate documentele solicitate sunt incluse în dosar și dacă codul CAEN pentru care se solicită finanțare, este unul dintre cele eligibile.
 • Etapa 2 – este evaluarea efectivă a planului de afaceri. Fiecare secţiune a acestuia are un punctaj, iar punctajul total este de 100 de puncte. Planurile de afaceri vor fi ordonate în funcţie de punctajul obținut, și vor primi finanțare, în ordine descrescătoare, în limita bugetului disponibil.  Deci, cu cât mai multe puncte obțineți, cu atât sunt mai mari șansele de a primi finanțare.
GRILĂ EVALUARE PLAN AFACERI Programul naţional multianual de microindustrializare Punctaj  
Resurse umane existente 10
Societatea are cel puţin 2 angajaţi la momentul deschiderii aplicaţiei electronice 10
Societatea are cel puţin 1 angajat la momentul deschiderii aplicaţiei electronice 5
Societatea NU are angajaţi la momentul deschiderii aplicaţiei electronice 0
Finanțare anterioară 10
Societatea/Asociatul/Actionarul NU a mai beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă in cadrul programelor nationale pentru sprijinirea IMM-urilor în ultimii 3 ani 10
Societatea/Asociatul/Actionarul A mai beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă in cadrul programelor nationale pentru sprijinirea IMM-urilor în ultimii 3 ani 0
Număr de noi locuri de muncă create la momentul decontului 30
locuri de muncă create ≥ 4 20
locuri de muncă create ≥ 3 15
locuri de muncă create ≥ 2 10
Punctaj suplimentar pentru minim 1 loc de muncă din cele noi create în 2017  pentru 1 absolvent începând cu anul 2012/ şomer/ persoana defavorizata 5
Punctaj suplimentar pentru minim 2 locuri de muncă din cele noi create în 2017   pentru 2 absolvenţi începând cu anul 2012/ şomeri/ persoana defavorizata 10
Valoarea proiectului de investiţii 20
Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 25% din valoarea eligibilă a proiectului 20
Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 20% din valoarea eligibilă a proiectului 15
Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 15% din valoarea eligibilă a proiectului 10
Ponderea investitiilor in echipamentele prevazute la pct 2.1 si 2.2, 2.3.6. din HG 2139/2004 si  software-uri necesare desfăşurării activităţii sau obiecte de inventar asimilate grupelor menționate 15
Ponderea investitiilor în mijloace fixe prevazute la pct 2.1 si 2.2 (inclusiv echipamente IT- tehnică de calcul) 2.3.6. din HG 2139/2004 sau obiecte de inventar asimilate grupelor menționate si  software-uri necesare desfăşurării activităţii reprezinta mai mult de 60% din valoarea cheltuielilor eligibile inscrise in planul de afaceri 15
Ponderea investitiilor în mijloace fixe prevazute la pct 2.1 si 2.2 (inclusiv echipamente IT- tehnică de calcul) 2.3.6. din HG 2139/2004 sau obiecte de inventar asimilate grupelor menționate si  software-uri necesare desfăşurării activităţii reprezinta mai mult de 50% din valoarea cheltuielilor eligibile inscrise in planul de afaceri 10
Ponderea investitiilor în mijloace fixe prevazute la pct 2.1 si 2.2 (inclusiv echipamente IT- tehnică de calcul) 2.3.6. din HG 2139/2004 sau obiecte de inventar asimilate grupelor menționate si  software-uri necesare desfăşurării activităţii reprezinta mai puţin de 40% din valoarea cheltuielilor eligibile inscrise in planul de afaceri 0
Profit din exploatare la 31.12.2016 10
Societatea A obţinut profit din exploatare la 31.12.2016 10
Societatea NU a obţinut profit din exploatare la 31.12.2016 0
Asociatul/Actionarul nu a mai avut/nu are calitatea de asociat/actionar in alta societate înfiinţată în baza Legii 31/1990 cu completările şi modificările ulterioare 5
Asociatul/Actionarul NU a mai avut / NU are calitatea de asociat/actionar in alta societate înfiinţată în baza Legii 31/1990 cu completările şi modificările ulterioare sau în baza Ordonanţei de Urgenţă nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri cu modificările şi completările ulterioare 5
Asociatul/Actionarul A mai avut/ ARE calitatea de asociat/actionar in alta societate înfiinţată în baza Legii 31/1990 cu completările şi modificările ulterioare sau în baza Ordonanţei de Urgenţă nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri cu modificările şi completările ulterioare 0
TOTAL 100

 

Byadmin

Proiecte de 250 000 lei nerambursabili pentru dezvoltare servicii și comerț

Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă prin AIPPIMM

Programul se va deschide în semestrul II 2018

1. Beneficiari eligibili
 Microintreprinderi
 Intreprinderi mici
 Intreprinderi mijlocii
2. Criterii de eligibilitate
 Sunt organizate conform Legii nr. 31/1990;
 Sunt persoane juridice (societăţi comerciale/societăţi cooperative), care au ca obiect de activitate comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă prevazute in procedura;
 Au cel puţin 1 an calendaristic de la înfiinţare la data deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere a planului de investitii
 Au obţinut profit din exploatare, în exerciţiul financiar precedent depunerii cererii de finanţare;
 Au capital social integral privat;
 Sunt incadrate in categoria IMM;
 Nu au datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale, atat pentru sediul social cat si pentru toate punctele de lucru;
 Nu se afla in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, executare silita, inchidere operationala, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii;
 Nu sunt in dificultate;
 Nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene/OTIMMC de recuperare a unui ajutor de stat sau, in cazul in care au facut obiectul unei asemenea decizii, aceasta a fost deja executata si creanta integral recuperate;
 Nu au fost respinşi la finanţare în ultimii 5 ani în cadrul programelor naţionale derulate de Departament pe motive de fraudare a procedurii;
 Nu au primit un ajutor ilegal, în conformitate cu prevederile”Liniilor directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate”, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244/2004.

Achiziții posibile:

 achiziţionarea de echipamente IT tehnică de calcul;
 achiziţionarea de cititoare pentru cod de bare;
 achiziţionarea de cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare;
 achiziţionarea de aparate de marcat electronice fiscale;
 achiziţionarea de echipamente tehnologice maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare necesare desfăşurării activităţilor pentru care a solicitat finanţare, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice,  electronice, meselor de biliard, instrumentelor şi automatelor muzicale;
 achiziţionarea de electro şi motostivuitoare;
 investiţiile în active necorporale referitoare la brevete de inventie, mărci de produse si servicii (etichetare ecologica, licente), software pentru comerţul on-line, software-uri necesare desfăşurării activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă;
 achiziţionarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatură birotică şi 3.3 sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale;
 achiziţionarea de mijloace de transport marfă (autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepţia vehiculelor de teren simbol G conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările şi completările ulterioare) sau microbus transport persoane, în legătură directă cu activităţile codului CAEN pe care se accesează Programul;
 certificarea unui sistem de management al calităţii/ mediului/sănătăţii şi securităţii ocupaţionale/siguranţei alimentelor, în conformitate cu unul din standardele: SR-EN-ISO 9001:2008(sistem de management al calităţii);SR-EN-ISO 14001:2005 (sistem de management de mediu); SR-EN-ISO 22000:2005 (sistem de management al siguranţei alimentelor) ; OHSAS 18001: 2007(sistem de management al sănătăţii şi securităţii ocupationale), simplu sau integrat;
 realizarea unui site pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli înregistrare domeniu, fără hosting), pentru operatorii economici care nu deţin alt site şi care trebuie să fie funcţional la data depunerii cererii de eliberare a AFN;
 achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;
 promovarea on-line a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, elaborarea şi producţia de materiale tipărite de promovare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, pe suport hârtie şi pe suport electronic;
 participarea la cursuri de instruire pentru formare / calificare profesională / specializare / perfecţionare profesională în domeniul activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă pentru care a solicitat finanţare, participarea la cursuri privind noţiuni fundamentale de igienă necesare în activităţile de comercializare a produselor şi serviciilor.

 consultanţă pentru obţinerea finanţării în cadrul prezentului program.

4. Ajutor financiar nerambursabil AFN
 Microintreprindere : 75% din valoarea totala a cheltuieilor eligibile;
 Intreprinderi mici: 75% din valoarea totala a cheltuieilor eligibile;
 Intreprinderi mijlocii: 75% din valoarea totala a cheltuieilor eligibile;
Valoarea maximă a AFN nu poate depăşi suma de 250.000 Lei pentru fiecare beneficiar

Pentru șanse reale de reușită trebuie să realizați 100 puncte la proiect.

Grila de evaluare valabilă în 2017. Cu modificări minore va fi valabilă și în 2018

 

 

Byadmin

sM 6.1 Instalare tineri fermieri – 40.000 euro

Fonduri nerambursabile pentru fermieri prin AFIR

 

sM 6.1   Instalare tineri fermieri – 40.000 euro fonduri nerambursabile în două tranșe (30 000 euro la semnarea contractului de finanțare și 10 000 euro după trei ani) pentru exploatațiile de peste 12 000 SO (SO-ul este o unitate de măsură a valorii economice a exploatațiilor vegetale și zootehnice. De exemplu o vacă valorează 1200 SO, un porc la îngrășat 388 SO, un hectar de pășune 295 SO).

Se acordă persoanelor cu vârsta până la 41 ani împliniți fără activitate agricolă anterioară pe PFA) de până la 24 luni la data depunerii cererii de finanțare (septembrie 2018). Obligațiile fermierului sunt:

– studii minime 8 clase și calificare de crescător de animale/cultura plantelor nivel I

– să constituie un PFA și să-l înregistreze cu terenuri la APIA și animale la DSV;

– de a crește numărul de animale (de exemplu cu o vacă) în anul 3;

– de nu scădea suprafața de teren din cererea de finanțare timp de 3 ani decât în situații deosebite;

– de a nu închide PFA-ul și nu a scădea numărul de animale și terenurile sub 12 000 SO între anul 3 și 6

– să construiască o platformă de gunoi de grajd cu autorizație de construcție și autorizație de mediu în termen de 3 ani dacă ferma este de creșterea animalelor și/sau beneficiază de sprijin de agromediu;

– să vândă cu factură produse din fermă de cel puțin 10 000 lei anual timp de 3 ani.

– să achiziționeze cu factură și plata prin bancă bunurile prevăzute prin proiect (de exemplu un tractor de circa 25 000 euro dacă beneficiarul are fânețe în folosință, restul fondurilor nu trebuie justificate)

Byadmin

Dezvoltare mici ferme 15 000 euro

sM 6.3   Dezvoltare ferme mici – 15.000 euro fonduri nerambursabile în două tranșe (11 250 euro la semnarea contractului de finanțare și 3 750 euro după trei ani) pentru exploatațiile de peste    5 500 SO până la 12 000 SO (SO-ul este o unitate de măsură a valorii economice a exploatațiilor vegetale și zootehnice. De exemplu o vacă valorează 1200 SO, un porc la îngrășat 388 SO, un hectar de pășune 295 SO). Finanțarea este forfetară de 100 %.

 

Se acordă fermierilor cu o vechime a exploatației zootehnice (DSVSA) și vegetale (APIA) de cel puțin la 24 luni la data depunerii cererii de finanțare (mai-iulie 2018). Obligațiile fermierului sunt:

-studii minime 8 clase și diploma de inițiere în agromediu/M141

– să constituie un P.F.A. sau Î.F. dacă nu este deja constituit și să-l înregistreze cu terenuri la APIA și animale la DSV;

– de a crește numărul de animale (de exemplu cu o junincă 1-2 ani) în anul 3;

– de nu scădea suprafața de teren din cererea de finanțare timp de 3 ani decât în situații deosebite;

– de a nu închide PFA-ul și nu a scădea numărul de animale și terenurile sub 4 000 SO între anul 3 și 6

– să construiască o platformă de gunoi de grajd cu autorizație de construcție și autorizație de mediu în termen de 3 ani dacă ferma este de creșterea animalelor și/sau beneficiază de sprijin de agromediu;

– să vândă cu factură produse din fermă de cel puțin 4 000 lei anual timp de 3 ani.

– să achiziționeze cu factură și plata prin bancă bunurile prevăzute prin proiect (de exemplu o cositoare de circa 3000 euro dacă beneficiarul are fânețe în folosință, restul fondurilor nu trebuie justificate)

 

Fermierii care au renunțat în anul 3 la M141 nu pot beneficia de fonduri noi

 

Aceste fonduri pot fi accesate și în orașe. Contactați consultanții noștri la sediul din Alba-Iulia sau Cîmpeni

Cele 100 proiecte depuse în 2017 ne recomandă

Byadmin

Cum se alege locația platformei de gunoi de grajd

Platforme individuale de gestionare a gunoiului de grajd

Obligatorii pentru toți crescătorii de animale

 6.4.1 Alegerea locaţiei (extras din Codul de bune practici)

Locaţia potrivită pentru spaţiile de depozitare trebuie să ia în considerare factori ca accesibilitatea, distanţa faţă de grajduri şi locuinţă, pentru transportul şi gestionarea eficientă şi confortabilă a gunoiului de grajd, resturilor organice şi compostului, cu risc şi neplăceri minime pentru fermier şi vecini.

Spaţiul de depozitare trebuie aşezat pe o suprafaţă orizontală sau uşor înclinată, de preferinţă joasă. Când este situat la baza unei pante, apa scursă de pe urma precipitaţiilor trebuie deviată la distanţă de zona de stocare. Gunoiul de grajd nu trebuie depozitat în calea apei din sanţuri sau burlane.

Spaţiul de depozitare trebuie amenajat la cel puţin 100 m faţă de canale, râuri, iazuri sau alte corpuri de apă, şi la o distanţă de minim 50 m faţă de locuinţe şi de sursele de apă potabilă. În cazul în care nu este posibilă respectarea acestei distanţe, se va amplasa la cel mai depărtat punct în aval de sursa de apă.

Capacitatea bazinului de colectare se stabileşte în funcţie de capacitatea platformei şi de ritmul de evacuare a mustului de gunoi (o dată sau de mai multe ori pe an). În general, se poate aproxima un necesar de 4 – 5 m3 pentru fiecare 100 t gunoi proaspăt.

Pentru a face dovada existenței platformei de gunoi grajd, la a doua tranșa de plată pentru proiectele cu finanțare PNDR, se va prezenta, dacă este cazul, copia Autorizației de construire în baza Legii nr 50/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare. Autorizația de construire se va prezenta la solicitarea celei de-a doua tranşe de plată pentru construcţiile cu caracter provizoriu/ definitiv care sunt propuse prin Planul de afaceri, cât şi pentru cele existente, asupra cărora se intervine cu modificări care necesită autorizarea lucrărilor, conform Legii 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Se va prezenta de asemenea pentru proiectele cu finanțare PNDR și nota de constatare întocmită cu ocazia controlului de către Garda de Mediu din care să rezulte faptul că platforma este în concordanță cu normele de mediu în vigoare, precum și cu prevederile Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole.

Bazinul de colectare trebuie astfel poziţionat încât, atunci când este plin, partea de sus a lichidului să fie la cel puţin 0,7 – 1 m sub punctul cel mai de jos al platformei. Baza platformei trebuie să aibă o înclinare de cca 2 – 3 % spre una din marginile platformei, unde se amplasează într-o săpătură un bazin de colectare a mustului de gunoi rezultat în timpul fermentării.

Relații și consultanță la telefon: 0769 925 840

Byadmin

Instalarea tinerilor fermieri sM6.1

sM 6.1   Instalare tineri fermieri -40.000 euro fonduri nerambursabile în două tranșe (30 000 euro la semnarea contractului de finanțare și 10 000 euro după trei ani) pentru exploatațiile de peste 12 000 SO (SO-ul este o unitate de măsură a valorii economice a exploatațiilor vegetale și zootehnice. De exemplu o vacă valorează 1200 SO, un porc la îngrășat 388 SO, un hectar de pășune 295 SO).

Se acordă persoanelor cu vârsta până la 41 ani împliniți fără activitate agricolă anterioară pe PFA sau cu o vechime a exploatației zootehnice (DSVSA) și vegetale (APIA) de până la 24 luni la data depunerii cererii de finanțare (mai-iulie 2018). Obligațiile fermierului sunt:

-studii minime 8 clase;

– să constituie un PFA și să-l înregistreze cu terenuri la APIA și animale la DSV;

– de a crește numărul de animale (de exemplu cu o vacă) în anul 3;

– de nu scădea suprafața de teren din cererea de finanțare timp de 3 ani decât în situații deosebite;

– de a nu închide PFA-ul și nu a scădea numărul de animale și terenurile sub 12 000 SO între anul 3 și 6

– să construiască o platformă de gunoi de grajd cu autorizație de construcție și autorizație de mediu în termen de 3 ani dacă ferma este de creșterea animalelor și/sau beneficiază de sprijin de agromediu;

– să vândă cu factură produse din fermă de cel puțin 10 000 lei anual timp de 3 ani.

– să achiziționeze cu factură și plata prin bancă bunurile prevăzute prin proiect (de exemplu un tractor de circa 25 000 euro dacă beneficiarul are fânețe în folosință, restul fondurilor nu trebuie justificate)

Byadmin

DE 8 MARTIE A DOUA LIVRARE DE PURCEI DIN PROGRAMUL PURCEI GRATIS! Agroinfo

PURCEI GRATIS DIN RASELE BAZNA ȘI MANGALIȚA! După deschiderea Programului purcei gratis, pe 6 martie 2018, în județul Sibiu, eveniment la care a asistat ministrul agriculturii, Petre Daea, miercuri, de 8 martie, va fi a doua livrare de purcei în județul Hunedoara, anunță un comunicat MADR transmis pentru AGROINFO.

Prima livrare de purcei din rasele Bazna și Mangalița, realizată în prezența ministrului Petre Daea care s-a aflat în comuna Roșia, satul Nou, în județul Sibiu, în data de 6 martie 2018, s-a efectuat către un crescător de porci din satul Bradu. Purcelușii din rasele amintite au fost transportați de către procesatorul înscris în Program, demarând astfel programul guvernamental.

Programul de sprijin pentru crescătorii de porci din rasele Bazna și Mangalița a continuat și în data de 7 martie 2018. Astfel,  în comuna Bazna 10 purcei au fost preluați de la un furnizor și livrați către un alt fermier dornic să se alăture Programului. 
Tot astăzi, au mai fost preluați 10 purcei din rasa Mangalița din comuna Moșna și livrați către alt producător agricol din aceeași comună și încă 8 purcei din rasa Mangalița au fost preluați de la un producător din comuna Roșia și livrați către alt crescător din comuna Roșia, județul Sibiu.

În cursul zilei de miercuri, 8 martie 2018, va avea loc o altă livrare de 4 purcei în județul Hunedoara de la un furnizor din satul Galați, comuna Pui către un crescător din satul Vețel, comuna Vețel. 

Purceii pentru creştere şi îngrăşare sunt preluaţi de procesatori de la furnizorii de purcei din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa si sunt transportați la crescătorii de porci grași, ocazie cu care se încheie contractul de livrare între procesator și crescătorul de porci. Ajutorul de minimis ce reprezintă 250 lei/cap este acordat furnizorului de purcei livrați la greutatea minimă de 10 kg fiecare.

Transferul de purcei va continua și în alte județe, ținându-se cont de înscrierile în registru și de existența purceilor înțărcați, ajunși la greutatea de livrare.

Byadmin

PRIMII FERMIERI care VOR BENEFICIA de PURCEI MANGALIȚA și BAZNA GRATIS!

PRIMII PURCEI BAZNA ȘI MANGALIȚA LIVRAȚI SĂPTĂMÂNA ACEASTA! Primii fermieri români, înscriși în Programul de ajutor de minimis instituit pentru rasele de porci Bazna și Mangaliță, vor intra în posesia primilor purcei săptămâna aceasta, anunță ministrul agriculturii, Petre Daea. Programul de ajutor de minimis are un buget alocat de 4 milioane de euro și, până acum, sunt înscriși 5.000 de fermieri.

Acest program se va realiza în totalitate. Dar nu putem să dăm purcei anul acesta la toată lumea. Scroafele nu fată la Ministerul Agriculturii, nu avem la Ministerul Agriculturii undeva vreun coteț, în care avem introdus femelă Bazna cu mascul Bazna și ei fac reproducție. Nu! Ele sunt în țară și bine că o parte din fermierii români, din oamenii cu suflet de român au păstrat aceste rase și unii dintre ei le-au și multiplicat. De pildă, la Buzău, am găsit 300 de exemplare de Mangaliță, la o fermă extraordinar de bine pusă la punct, înscrise în COP (control oficial al performanțelor n.r.).

În perioada aceasta, în săptămâna care urmează vom da drumul la primii purcei. Vă spun și de unde se iau și unde se duc. Se iau de la Viloi MIhai și se duc la 40 de km la Ștefu Daniel. Pleacă din Roșia Sibiu la Avrig, sat Bradu. Pleacă din comuna Moșna și se duc 10 efective se duc tot la Moșna. Pleacă de la Roșia și se duc la Enciu Ioan. O să vedeți … În județul Sibiu. Oamenii știu și mă duc la fața locului. Primii purcei o să mă duc la fața locului să vedem unde, ce și cum, ca să se respecte în totalitate și condițiile sanitar-veterinare și modul în care se întocmesc documentele respective și contractul pe care trebuie să-l încheie procesatorul, pentru că procesatorul îi duce și încheie contract cu crescătorul în așa fel încât omul să fie sigur că acel porc îl îngrașă pentru cineva și că, în urma livrării va primi banii cuveniți. În luna aprilie vom livra 261 de purcei. În luna mai 606 de purcei, în luna iunie 785 de purcei, a declarat ministrul agriculturii, Petre Daea, duminică, 4 martie 2018, la Viața Satului, TVR 1.

Potrivit acestui program de sprijin, crescătorii de porci din rasele Bazna și Mangalița, care își desfășoară activitatea în sectorul producției primare, vor primi cu titlu gratuit, un număr par de purcei, minim 2 și maxim 10, pentru creștere, îngrășare și livrare către un procesator cu care au încheiat contract în acest sens.

Purceii pentru creștere și îngrășare sunt preluați de procesatori de la furnizorii de purcei din rasele Bazna și/sau Mangalița, în baza unui contract de livrare și transportați crescătorilor de porci.